Portal de transparencia

 EXPOSICIÓN PÚBLICA PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS


PUBLICIDADE ACTIVA


 

Información institucional e organizativa

Estatutos do CTRS

 

Organigrama do CTRS (VER).
 
  • Vicepresidente do Consorcio de Turismo Ribeira Sacra(Traxectoria formativa, profesional e política+Declaración da Renda).
 
Información económica e orzamentaria

Orzamento 2015- Informe Económico-Financeiro Presidencia

 

AXENDA INSTITUCIONAL EN CONSTRUCCION 

FUNCIONAMIENTO DOS ÓRGANOS DE GOBERNO EN CONSTRUCCION 

 

Actas plenos

 

Actas Comisiones de Contas

 

PRESUPUESTOS EN CONSTRUCION 

 

PERSOAL EN CONSTRUCION 

 

RPT

 

PROPIEDADES EN CONSTRUCION 

  

PARTICIPACIÓN CIDADÁN

 

PROXECTOS EN CONSTRUCION 

 

Preguntas e suxestións EN CONSTRUCION 

 

QUEIXAS EN CONSTRUCION 

  

ACCESO A INFORMACIÓN

 

Formulario de contacto

 

 

Dependencias e horarios

  

LEXISLACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA

 

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a  información pública e bo goberno.


Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello do 12 de diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior


LEY 30/1992, de 26 de noviembre, de Réximen Xurídico das Administraciones Públicas e do  Procedimento Administrativo Común.

 

Lexislación

 

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réximen Local.

 

LEY 4/2006, de 30 de xulio, de transparencia e de boas practicas na Administración publica gallega.