Portal de Transparência

EXPOSICIÓN PÚBLICA PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS

Información institucional e organizativa

 

Estatutos do CTRS

 

Organigrama do CTRS.

 

  • Vicepresidente do Consorcio de Turismo Ribeira Sacra (Traxectoria formativa, profesional e política + Declaración da Renda).

 

Información económica e orzamentaria

Orzamento 2015- Informe Económico-Financeiro Presidencia

 

AXENDA INSTITUCIONAL EN CONSTRUCCION 

FUNCIONAMIENTO DOS ÓRGANOS DE GOBERNO EN CONSTRUCCION 

 

Actas plenos

 

Actas Comisiones de Contas

 

PRESUPUESTOS EN CONSTRUCION 

 

PERSOAL EN CONSTRUCION 

 

RPT

 

PROPIEDADES EN CONSTRUCION 

 


 

 

PARTICIPACIÓN CIDADÁN

 

PROXECTOS EN CONSTRUCION 

 

Preguntas e suxestións EN CONSTRUCION 

 

QUEIXAS EN CONSTRUCION 

 

LEXISLACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA

 

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a  información pública e bo goberno.

 

Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello do 12 de diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior


LEY 30/1992, de 26 de noviembre, de Réximen Xurídico das Administraciones Públicas e do  Procedimento Administrativo Común.

 

Lexislación

 

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réximen Local.

 

LEY 4/2006, de 30 de xulio, de transparencia e de boas practicas na Administración publica gallega.